Regulamin

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej„Regulaminem”) użyte są poniższe wyrażenia i sformułowania, rozumie się je w następujący sposób:
 1. „Kupujący”- firma prowadzącą działalność gospodarczą przez Jarosława Chodkowskiego z siedzibą w Makówie Mazowieckim, ul. Ciechanowska 3e/24, 06-200, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej od maja 2017 roku, REGON: 367153239, NIP: 7571374051 będąca właścicielem strony www.skupbook.pl
 2. „Klient” lub„Sprzedający”– podmiot będący pełnoletnią osobą fizyczną, który zawiera lub zamierza zawrzeć z Kupującym umowę sprzedaży Towaru.
 3. „Strony” lub „Strona”– Sprzedający oraz Kupujący (łącznie zwani „Stronami” lub z osobna „Stroną”).
 4. „Towar”–przedmiot nabywany przez Kupującego od Klienta tj. książki, czasopisma, mapy
 5. „Wycena”  - oferta zawarcia umowy sprzedaży Towaru złożona na podstawie szeregu czynności Kupującego dokonywanych w celu ustalenia wartości Towaru poprzez stronę internetowa www.skupbook.pl.

§ 2. Skup Towarów

 1. Treść serwisu internetowego www.skupbook.pl stanowi zaproszenie do rokowań w sprawie zawarcia w przyszłości ewentualnej umowy sprzedaży Towaru. Korzystając z serwisu internetowego www.skupbook.pl Klient ma możliwość otrzymania oferty nabycia przez Kupującego Towarów a w przypadku akceptacji oferty Kupującego, Klient ma możliwość zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
 2. Przed zawarciem przez Strony umowy sprzedaży Towaru, Klient zobowiązany jest wypełnić formularz kontaktowy zamieszczony bezpośrednio w serwisie internetowym www.skupbook.pl w celu nawiązania kontaktu i zaakceptowania zasad przetwarzania danych osobowych Klienta. Po wypełnieniu formularza kontaktowego, Klient wpisuje w wyszukiwarkę strony Towar zgodnie z instrukcja. Następnie serwis dokona wyceny w ciągu 24H i skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia przebiegu transakcji a zwłaszcza terminu odbioru Towaru przez działająca na zlecenie Sprzedającego firmę kurierską.
 3. Sprzedający zobowiązuje się spakować przesyłkę Towaru na swój koszt. Koszt transportu Towaru do siedziby Kupującego pokrywa Kupujący według podanego cennika. Klient zobowiązuje się do przygotowania Towaru wysyłki i do należytego wypełnienia dokumentów przewozowych.
 4. Klient oświadcza, że:
  • Towar stanowi jego wyłączną własność i ma prawo do swobodnego rozporządzania Towarem,
  • Towar nie jest przedmiotem żadnych obciążeń, zobowiązań, roszczeń osób trzecich,
  • Towar nie pochodzi z czynu zabronionego, udziela Kupującemu rękojmi za wady prawne Towaru na okres 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 5. W dniu odbioru Towaru przez Kupującego dokonywane jest jego sprawdzenie. Wycena dokonywana jest na podstawie cen podanych przez Kupującego w treści serwisu internetowego www.skupbook.pl   według stanu na moment dokonywania Wyceny.
 6. W dniu dokonania sprawdzenia Towaru jeżeli wszystko się zgadza i Towar nie posiada wad , Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. Wycena obejmuje ilość i proponowaną cenę poprzez serwis za Towar. Wycena jest ofertą zawarcia umowy sprzedaży.
 7. W przypadku braku zgody na treść Wyceny lub braku odpowiedzi na Wycenę w terminie 7 dni ,  Kupujący odstępuje od dalszych działań.
 8. W przypadku akceptacji treści Wyceny i otrzymaniu przez Kupującego Towaru, w ciągu 48 godzin, na rachunek bankowy Klienta zostanie przekazana cena skupowanego Towaru.
 9. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹  Kodeksu Cywilnego ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w terminie 10 dni od dnia otrzymania zapłaty za Towar bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres Kupującego.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Po odstąpieniu od umowy, Kupujący odeśle Towar na adres Klienta, po uprzednim zwrocie ceny sprzedaży. Sprzedający pokrywa koszty wysyłki zwrotnej Towaru.
 11. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku wykrycia lub ujawnienia po zawarciu umowy, jakichkolwiek wad prawnych lub fizycznych Towaru.

§ 3. Reklamacje

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich złożenia. Wycena nie jest objęta procedurą reklamacyjną.

§ 4. Inne postanowienia

 1. Ochrona danych osobowych Klienta jest zapewniona na podstawie Polityki Prywatności zamieszczonej pod adresem: www.skupbook.pl
 2. Spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatruje sąd właściwy według przepisów postępowania cywilnego.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie pod adresem: www.skupbook.pl?step=regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Do korzystania z portalu www.skupbook.pl niezbędne jest posiadanie komputera lub innego podobnie działającego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową.